Behandeling beroep

In het algemeen zal de Commissie van Beroep een zaak schriftelijk afhandelen.

Uitgangspunten voor de beslissing zijn: de uitspraak van de Tuchtcommissie en het dossier.

Als de commissie aanvullende informatie nodig acht kan zij elk lid van het KNKV daarom vragen. Artikel 3-2 van het Huishoudelijk Reglement bepaalt dat elk KNKV-lid verplicht is de gevraagde informatie te verstrekken.

Indien de commissie essentiële informatie ontvangt, die van belang is of kan zijn voor het bepalen van haar eindoordeel, dan zal zij deze informatie voorleggen aan appellant; appellant krijgt dan de gelegenheid zich te verweren binnen een te bepalen (korte) termijn. De voorwaarden, als genoemd onder punt 7 zijn van toepassing.

Een mondelinge behandeling vindt plaats:

  1. als de commissie het nodig acht;
  2. als de commissie verwacht dat als straf een uitsluiting voor de duur van ten minste vijftien bindende wedstrijden, een ontzegging van ten minste drie maanden van het recht om één of meer functies uit te oefenen of een schorsing van ten minste drie maanden zal worden opgelegd;
  3. op schriftelijk verzoek van de vereniging, waarvan betrokkene lid en/of coach is. Daarvoor geldt een bepaalde procedure. Verwezen wordt naar artikel 17 TR.

Indien aan de in punt 3. vermelde procedure niet wordt voldaan zal de mondelinge behandeling niet plaats vinden.

Aan een mondelinge behandeling zijn kosten verbonden. Indien punt 3. van toepassing is komen deze kosten ten laste van de vereniging, tenzij de commissie anders beslist; (artikel 17-1c en 29-9a TR). De ervaring leert dat deze kosten in het algemeen tussen € 200,-- en € 300,-- liggen.