RvW 4.26 Bestuursbesluit spelersvervangingen in top- en wedstrijdkorfbal

Inleiding.

De vervanging van spelers is geregeld in § 2.1 onder c van de Officiële Spelregels. Een nadere uitwerking van spelersvervangingen en –wisselingen is vastgelegd in artikel 29 van het Reglement van Wedstrijden en in de artikelen 5-8 van het bestuursbesluit banken, coaches en vervangende spelers.

De spelregels geven de ruimte de bestaande mogelijkheden tot spelersvervanging te verruimen.

Op basis daarvan heeft het Bondsbestuur in zijn vergadering van 12 juni 2016 het volgende bestuursbesluit vastgesteld.

Dit bestuursbesluit is van toepassing op de te spelen competitiewedstrijden in het top- en wedstrijdkorfbal in zowel de gemengde als de dameskorfbalcompetitie, met inbegrip van alle play-off- en beslissingswedstrijden.

1. In de genoemde klassen mogen zonder goedkeuring van de scheidsrechter acht spelers worden vervangen.

2. Het is toegestaan de vervangen speler opnieuw aan het spel te laten deelnemen. Er is dan wederom sprake van een spelerswisseling. Elke speler kan binnen de acht toegestane vervangingen onbeperkt worden vervangen of gewisseld.

3. Het vervangen van een speler en het weer laten deelnemen aan het spel van een speler is alleen mogelijk bij een spelonderbreking, dus na een fluitsignaal van de scheidsrechter.  Een speler die wordt vervangen mag op het moment van vervangen niet direct in het andere vak terug gewisseld worden.

4. Voor een weggezonden of een geblesseerde speler en de vervanging daarvan is het bepaalde in § 2.1 onder c van de Officiële Spelregels van toepassing, met dien verstande dat het om maximaal acht spelersvervangingen gaat.  Spelers die voor een weggezonden of een geblesseerde speler worden ingebracht nadat de acht vervangingen plaats hebben gevonden, mogen niet eerder aan het spel hebben deelgenomen.

5. Voor zover in dit bestuursbesluit geen afwijkende bepalingen zijn vastgesteld, blijven de in de Inleiding genoemde bepalingen onverkort van kracht.

6. Dit bestuursbesluit treedt in werking per 1 augustus 2017.