TR 5.2 Bestuursbesluit publicatie straffen

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 12 augustus 2013 de navolgende regels vastgesteld betreffende de publicatie van straffen door of namens de tuchtcommissie zoals bepaald in artikel 31 Tuchtreglement.

1. a. Straffen als gevolg van een boeking of wegzending worden gepubliceerd op de website van het KNKV: www.knkv.nl.
b. De internetpublicatie wordt verzorgd door het bondsbureau.
c. De publicatie op de website wordt nog dezelfde dag per e-mail door het bondsbureau aan de vereniging van de betrokkene bevestigd.

2. a. Op de internetsite van het KNKV verschijnt wekelijks, uiterlijk op vrijdag 14.00 uur een publicatie met een overzicht van gestrafte personen die een boeking hebben gekregen als gevolg waarvan een uitsluiting plaatsvindt of zijn weggezonden.
b. Op gepubliceerde straffen op de site kunnen derden zich niet beroepen.
c. Na een week wordt de publicatie op de website vervangen door de volgende. De vervangen publicatie blijft gedurende het lopende competitiejaar raadpleegbaar.

3. a. Naast de naam, het relatienummer en de vereniging van de gestrafte staan op de internetsite ook de code van de overtreding, de uitgesproken straf en de ingangsdatum van de straf.
b. In de inleiding op de pagina met gepubliceerde straffen staan aangegeven:
- het nummer en de datum van de publicatie;
- de relevante bepalingen uit dit bestuursbesluit;
- de in strafuitspraken gebruikelijke passage over het moment wanneer een uitsluiting of schorsing voorbij is.

4. Tenzij anders is vermeld is de datum van publicatie van de straf op de website de ingangsdatum van de straf. Het is de eigen verantwoordelijkheid van zowel de betrokkene als zijn vereniging om de site te raadplegen na vrijdag 14.00 uur en voor de eerste wedstrijd na dat tijdstip. Het niet-raadplegen kan geen verontschuldiging zijn indien de gestrafte na publicatiedatum toch speelt.

5. Naast de publicatie op de website ontvangen de betrokkene of zijn raadsman en - in voorkomende gevallen - zijn vereniging en de scheidsrechter, overeenkomstig het gestelde in artikel 31-5a TR, een schriftelijke uitspraak. Voor de aanvang van de beroepstermijn is de dagtekening van de schriftelijke uitspraak bepalend. Deze dagtekening is zoveel mogelijk identiek aan de publicatiedatum op de website.

6. In het geval de algemeen voorzitter van de tuchtcommissie een voorlopige straf oplegt conform het bepaalde in artikel 25 lid 5 van het Tuchtrecht en het niet meer mogelijk is deze te publiceren zoals geregeld in artikel 2a van dit besluit, worden de voorlopig gestrafte en diens vereniging per e-mail en telefonisch op de hoogte gesteld en vindt publicatie overeenkomstig artikel 2, 3 en 4 van dit besluit de vrijdag daaropvolgend plaats.

7. Dit besluit treedt in werking op 13 augustus 2013.