RvW 4.2 Bestuursbesluit banken, coach en vervangende spelers

Het Bondsbestuur heeft in zijn vergadering van 12 juni 2017 de volgende voorschriften en voorwaarden, als bedoeld van de officiële spelregels in § 1.1c, 2.2b en 2.2c, alsmede in artikel 29 lid 1 en artikel 36 lid 4 van het reglement van wedstrijden, vastgesteld inzake de banken, de vervanging van spelers en het functioneren van coaches en assistent-coaches tijdens een wedstrijd.

Het begrip assistent-coach wordt conform de officiële spelregels in § 2.2.b gehanteerd.

De assistent-coach kan deel uitmaken van de ploeg en neemt de taak van de coach over als deze niet meer aanwezig is. Tot die tijd mag hij geen aanwijzingen geven, zit hij op de bank en mag deze tijdens de wedstrijd niet verlaten.

Voor de Korfbal League geldt voor het seizoen 2017-2018 als experiment, in overleg met het IKF,  de regels zoals deze zijn vastgelegd in lid 3 en 4. Daar waar gesproken wordt over de coach-mogelijkheden voor de assistent-coach in dit bestuursbesluit heeft dit alleen betrekking op de Korfbal League.

Banken

1. De ontvangende ploeg bepaalt aan welke zijlijn de banken worden geplaatst en welke bank gebruikt wordt door haar eigen ploeg en welke door de bezoekende ploeg.

2. a. Op de bank van een ploeg mogen maximaal dertien personen plaatsnemen. Hierbij gaat het om maximaal acht vervangende spelers. De overigen, waaronder de coach en eventueel assistent-coach, zijn met een begeleidingstaak belast.
b. Indien de coach of assistent-coach naar de mening van de scheidsrechter de bepalingen van dit besluit overtreedt of zich schuldig maakt aan wangedrag, zoals bedoeld in § 2.3f van de officiële spelregels, kan de scheidsrechter, onverkort de in de officiële spelregels genoemde strafmaatregelen, de betrokkene verbieden de bank zonder zijn uitdrukkelijke toestemming te verlaten voor de verdere duur van de wedstrijd;
c. Het is personen, als bedoeld onder a. niet toegestaan gebruik te maken van geluidsversterkende middelen, ongeacht of deze bedoeld zijn het stemgeluid te versterken dan wel of onafhankelijk daarvan geluid maken.

Het functioneren van de coach en assistent-coach

3. a. De coach en assistent-coach melden zich, direct na het fluitsignaal als bedoeld in artikel 34 lid 4 onder a
van het reglement van wedstrijden, bij de scheidsrechter en maakt zich als zodanig
bekend.
b. Op het wedstrijdformulier moet de naam van de coach en de assistent-coach worden vermeld.

4.a. Het is de coach of assistent-coach toegestaan zijn spelers aanwijzingen te geven van buiten het speelveld en op een wijze, die niet storend is voor anderen. Het is de coach of assistent-coach toegestaan zijn plaats op de bank tijdelijk, voor een korte periode, te verlaten en op een andere plaats, aan dezelfde zijlijn waar de banken zijn geplaatst, van buiten het speelveld aanwijzingen te geven.

4.b. Het is niet toegestaan dat zowel de coach als de assistent-coach beiden de bank hebben verlaten en daarbij tegelijk aanwijzingen geven. In voorkomend geval wordt  de coach bestraft met een formele waarschuwing en de assistent-coach wordt voor het vervolg van de wedstrijd het recht ontzegd om de bank te verlaten om aanwijzingen te geven.

4.c. De coach en assistent-coach mogen zich op geen enkele wijze mengen in de leiding van de wedstrijd door de scheidsrechter, zich niet met hem, de assistent-scheidsrechter en de tegenpartij bemoeien, noch trachten hen te intimideren.

Het vervangen van spelers

5. De vervangende speler stelt zich in het voorgeschreven clubkostuum op langs de lange zijde van het speelveld waar de bank is geplaatst bij het vak waarin de speler die hij gaat vervangen zich bevindt. Indien de spelers van zijn ploeg wedstrijdkleding dragen waarop reclame-uitingen, als bedoeld in artikel 2 lid 3 onder a van het sponsoringreglement, zijn aangebracht, is hij verplicht dezelfde wedstrijdkleding met dezelfde reclame-uitingen te dragen.

6. Een vervangende speler, die door de scheidsrechter is weggezonden wegens een overtreding van dit besluit of wegens wangedrag, mag niet meer aan de wedstrijd deelnemen.

7. In gevallen waarin geen toestemming van de scheidsrechter is vereist, kan de vervanging onmiddellijk na de melding door de coach of de aanvoerder plaatsvinden. Indien wel toestemming van de scheidsrechter is vereist, vindt de vervanging plaats direct nadat deze is gegeven.

8. Op het wedstrijdformulier dient te worden vermeld welke speler op welk tijdstip is vervangen en wie als vervangende speler aan de wedstrijd is gaan deelnemen.

Personen die op de bank mogen plaats nemen

9. De personen, die op de bank hebben plaatsgenomen behoren tot de spelers- dan wel de begeleidingsgroep, zoals deze in de begripsbepalingen van het Reglement van Wedstrijden zijn omschreven.

10. Een lid van de medische staf mag de bank verlaten om een geblesseerde speler te onderzoeken en/of te behandelen. Hij mag alleen na toestemming van de scheidsrechter het veld betreden.

11. Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.