Bestuursbesluiten

Op deze pagina vind je een overzicht van alle actuele regelingen, bestuurs- en uitvoeringsbesluiten en bestuurlijke noodmaatregelen.

De eerste verwijzing is naar het van toepassing zijnde reglement: (HR=huishoudelijk reglement; RvW=reglement van wedstrijden; TR=tuchtreglement; DO=dopingreglement en SP=sponsoringreglement).
De tweede verwijzing in de titel is naar het nummer bij het desbetreffende reglement.

Definities
Regelingen
: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling, die wordt vastgesteld door de Bondsraad.

Bestuursbesluit: een nadere uitwerking van een reglementaire bepaling die wordt vastgesteld door het Bondsbestuur.

Uitvoeringsbesluit: een besluit dat het Bondsbestuur nodig acht om uitvoerende aspecten van de organisatie dan wel de wedstrijden te regelen.

Uitvoeringsregeling: een regeling, die op voordracht van een landelijke commissie door het Bondsbestuur wordt bekrachtigd.

Bestuurlijke noodmaatregel: een tijdelijke maatregel die in spoedeisende gevallen wordt genomen en waarin de statuten, reglementen of regelingen niet voorzien. Deze maatregel is van kracht tot de eerstvolgende Bondsraad, waarop een voorstel tot wijziging van de betreffende statuten, reglementen of regelingen wordt behandeld.

Bekijk hier alle bestuursbesluiten

Recente aanpassingen in bestuursbesluiten en reglementen:

15 januari 2018

4.14 uitvoeringsbesluit zaalfinale
Aangepast aan situatie 2018

21 augustus 2017

4.3 jeugdkorfbal
Het 8x mogen (terug)wisselen is nu ook in dit bestuursbesluit verwerkt.

4.11 rugnummers
Zoals het Bestuursbesluit ingeregeld was, moet elk team met schotklok altijd hele seizoen zelfde
rugnummers hebben. Ook in de reserveklassen. In een 3e of 4e team doen zoveel mensen mee, dat dit
bijna ondoenlijk is qua organisatie, betekent veel extra shirts en daarmee extra kosten. Een aantal derde
teams hebben afgelopen zaalseizoen van 18 resp. 19 spelers gebruik gemaakt. Met deze aanpassing
wordt dit afgezwakt.

5.11 Formele waarschuwing en wegzending
Noodzakelijke aanvulling n.a.v. wijzigingen tijdens afgelopen Bondsraad

25 juli 2017

In diverse bestuursbesluiten en reglementen zijn wijzigingen doorgevoerd. Klik hier voor de begeleidende brief met toelichtingen. 

30 augustus 2016

In diverse bestuursbesluiten en reglementen zijn wijzigingen doorgevoerd. Klik hier voor de begeleidende brief met toelichtingen. 

26 januari 2016

4.14 uitvoeringsbesluit zaalfinale
Aangepast op de situatie in Ziggo Dome

9 november 2015:

4.2 Banken
Kleine aanpassing in lid 9 zodat dit conform de spelregels is.

4.12 Bestuursbesluit spelerskaarten
Het slotartikel betreffende ingangsdatum was niet juist na de vorige aanpassing, dit is gecorrigeerd.

4.26 Speler wisselingen in Korfbal League, hoofdklasse en reserve Korfbal League
De formulering in het besluit tijdens de vorige vergadering riep enkele vragen op, waardoor deze tekstueel aangepast zijn. 

19 oktober 2015:

4.12 Bestuursbesluit spelerskaarten
Enkele kleine aanpassingen die betrekking hebben op de digitale spelerskaart

4.18 Bijzondere verplichtingen zaalkorfbal
Lid 9 betreffende type bal waar mee gespeeld moet worden toegevoegd

4.26 Spelerwisselingen in Korfbal League, hoofdklasse en reserve Korfbal League
In lijn getrokken met internationale spelregels en aantal klassen waar terugwisselen wordt toegepast uitgebreid.

24 augustus 2015: Diverse wijzigingen

2.1 Verkiezing leden Bondsraad
Om mogelijke knelpunten over aan-/aftreden van Bondsraadsleden te voorkomen is dit besluit aangepast.

3.2 Verkiezing en benoeming leden districtsbestuur
De mogelijkheid om e.e.a. digitaal af te handelen is toegevoegd.

4.3 jeugdkorfbal
Hierin is gewijzigd dat bij de F-jeugd een speler niet direct nog een keer na zijn eigen schot mag schieten. Kijk in het bestuursbesluit voor de exacte bepaling.

4.4 Verlenging beslissingswedstrijden
In lid 2b de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd.

4.6 Uitvoeringsbesluit klok wedstrijden
In lid 1 de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd.

4.7 paal + korf
Enkele onderdelen van dit bestuursbesluit waren afwijkend t.o.v. de spelregels. Dit is gelijk getrokken.

4.9 Uitzonderlijke weersomstandigheden
Wegens een aanpassing in het Reglement van Wedstrijden omtrent de kosten van een afgelasting van bondswege is het oude artikel 3 vervallen en zijn de overige artikelen vernummerd.

4.11 Rugnummers
In aanhef de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd.

4.12 Spelerskaarten
Is uitgebreid richting de digitale spelerskaart, welke hiermee ook geborgd is. In een eerder stadium is reeds besloten dat de spelerskaarten met een einddatum van juni 2015 automatisch met een jaar verlengd zouden worden.

4.17 Verplichting ontvangende ploeg
In lid 2 de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd.

4.18 Bijzondere verplichtingen zaalkorfbal
In lid 1 en 2b de verwijzing naar bestuursbesluit 4.27 doorgevoerd. In lid 4 de aanpassing dat in alle klassen met schotklok de zuivere speeltijd van 2*25 minuten wordt doorgevoerd.

4.22 Algemene kaders voor Arbitrage officials
Contactgegevens zijn aangepast, daarnaast wijzigingen in 2.4 (bepaling rondom assistenten) en 2.12 (niveau assistenten).

4.25 (oud) toepassing spelregels dameskorfbal
Dit bestuursbesluit komt te vervallen.

4.25 (nieuw) invoering mobiel digitaal wedstrijdformulier
Middels dit bestuursbesluit wordt het invoeringstempo bepaald van het mDWF en de uiterlijke termijn waarop verenigingen geïnformeerd moeten worden. De vernieuwde handleiding van het DWF zal u morgen toegezonden worden.

4.27 Klassen met schotklok
Een nieuw bestuursbesluit dat toekomstige aanpassingen rondom klassen met schotklok eenvoudiger maakt.

3 maart 2015: wijziging in 4.4

In 4.4 is ook de dames Topklasse in artikel 2.b toegevoegd.

16 februari 2015: wijzigingen in 4.14, 4.18 en invoering bestuurlijke noodmaatregel

4.14 is geactualiseerd voor het lopende seizoen, 4.18 is aangescherpt, en de invoering van mobiel Digitaal Wedstrijdformulier maakte bestuurlijke noodmaatregel noodzakelijk.

20 oktober 2014: wijzigingen in 4.15 en 4.17

in 4.15 is omslagregeling komen te vervallen en in 4.17 verplichting opgenomen om in bepaalde klassen tijdig opstelling in te leveren.


1 oktober 2014: nieuw bestuursbesluit 4.26

Besluit over spelerswisselingen in de Korfbal League

 

21 augustus 2014: Diverse aanpassingen in spelregels, bestuursbesluiten en bestuurlijke noodmaatregel

 

Diverse aanpassingen in diverse onderwerpen. Hierover is een brief naar de verenigingen verzonden.

 

24 juli 2014: Diverse aanpassingen in BB's en reglementen

 

De diverse aanpassingen n.a.v. de Bondsraad en bestuursvergadering van juni zijn verwerkt. Hierover is een brief naar de verenigingen verzonden. 

10 maart 2014: Aanpassing in BB 4.4 verlenging beslissingswedstrijden

Inhoudelijk is er niets veranderd, er zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd om de leesbaarheid te vergroten.

10 februari 2014: Aanpassing in BB 4.14 tegemoetkoming zaalfinales

Dit uitvoeringsbesluit wordt jaarlijks aangepast en opnieuw vastgesteld.

28 november 2013: Aanpassingen in RvW en BB 4.18

  • RvW: Titel hoofdstuk 4 Scheidsrechterofficials is aangepast in Arbitrageofficials;
  • RvW: Artikel 31 titel: KNKVbeoordelaars, -waarnemers en scheidsrechterbegeleiders is aangepast in KNKV-beoordelaars en KNKV-waarnemers.
  • RvW: Artikel 31 lid 1; ……..KNKV – beoordelaars, KNKV –waarnemers en scheidsrechterbegeleiders is aangepast in KNKV-beoordelaars en KNKV-waarnemers.
  • RvW: Artikel 48 titel is aangepast in Ongerechtigde spelers
  • In Bestuursbesluit 4.18 lid 9, tweede regel: is materieel aangepast in materiaal. 

11 november 2013: 4.15, tegemoetkoming reiskosten.
In de zomer van 2011 heeft het Bondsbestuur besloten om de regeling voor tegemoetkoming in reiskosten per 30 juni 2012 te laten vervallen. Na afloop van het seizoen 2012-2013 hebben diverse clubs alsnog een verzoek ingediend voor tegemoetkoming van deze reiskosten. Merendeel van de clubs was niet op de hoogte van het vervallen van dit bestuursbesluit.

Naar aanleiding van die reacties heeft het Bondsbestuur een analyse op de reisafstanden in het wedstrijdkorfbal voor het zaalseizoen 2013-2014 gedaan en besloten dit bestuursbesluit enigszins gewijzigd met terugwerkende kracht opnieuw in te laten gaan per 1 juli 2012.  

5 november 2013: 4.18, bijzondere verplichtingen zaalkorfbal.
In lid 2 is vastgelegd dat er ook door het KNKV aangewezen juryvoorzitters actief zijn in de hoofdklasse en bij beslissingswedstrijden in de hoofdklasse. Lid 9 is toegevoegd en geeft het Bondsbestuur de ruimte nadere richtlijnen vast te stellen hoe om te gaan met bepaalde situaties. Deze richtlijnen zijn in dezelfde vergadering ook vastgesteld.

21 oktober 2013: 4.18, bijzondere verplichtingen zaalkorfbal.
Lid 3c geeft de mogelijkheid om naast de schotklok ook gebruik te maken van een LED-paal. Lid 4a is toegevoegd om reguliere speeltijd te bekrachtigen. Het oude lid 4a is 4b geworden (zonder Korfbal League en reserve Korfbal league) en het oude lid 4b is 4c geworden.