Beleid

Een leven lang korfbal!

Korfbal is voor man en vrouw, met vrienden en vriendinnen, voor jong en oud. Iedereen doet mee! Korfbal is een veelzijdige, spannende sport die je met anderen beoefent: in een team! Binnen een samenleving waar veel gebeurt maakt korfbal het verschil. Het is goed toeven bij verenigingen waar maatschappelijke vaardigheden worden opgedaan en die gebaseerd zijn op heldere gedragscodes. Korfbal heeft zich internationaal en als topsport ontwikkeld. In meer dan 65 landen wordt er inmiddels korfbal gespeeld. Dit aantal neemt nog steeds toe. TeamNL Korfbal vormt de absolute wereldtop,  Het spel is snel, dynamisch, spannend en aantrekkelijk om naar te kijken, zowel langs de lijn als via de media. Korfbal heeft in Nederland de hoogste status in de sport, die van Podiumprogramma, en onze internationals hebben de A-status. Met het meerjarenbeleidsplan ‘Korfbal: iedereen doet mee!’ uit 2010-2015 werd een eerste aanzet gemaakt om verenigingen, bestuurders en werkorganisatie optimaal te laten samenwerken. Het KNKV wil de verbinding aan gaan met wijken en in dorpen, met Buitenschoolse Opvang (BSO), onderwijs en andere sporten en beweegvormen.

Missie

Zo veel mogelijk mensen – beoefenaars, supporters, vrijwilligers, sponsors – in Nederland laten genieten van korfbal en zowel innoveren als uitbouwen tot één van de tien grootste sporten in Nederland, die in sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken verenigingen met een informele, gezellige en levendige sfeer wordt beoefend en een toenemende nationale en internationale weerklank vindt als top- en mediasport.

Visie

De korfbalsport in Nederland wordt gekenmerkt door een aantal unieke elementen:

 • Korfbal is een teamsport met zowel mannen als vrouwen;
 • Korfbal heeft een sterke familiecultuur;
 • Korfbal heeft een sterke traditie en achtergrond in het onderwijs;
 • Veel korfbalverenigingen hebben een eigen accommodatie;
 • Korfbal wordt geassocieerd met ‘veilig’, ‘pedagogisch verantwoord’, ‘Hollandse traditie’.

Ambities

De twee ambities van het KNKV, die voortkomen uit de visie en missie, zijn:

 • Zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal
 • Korfbal naar olympisch niveau

Strategisch plan 2018+

Het Strategisch plan 2018+ is een creatie van de leden van het KNKV. Begin 2017 werd door het bondsbestuur in samenwerking met een aantal medewerkers van het bondsbureau de schetsen neergezet. Daarna zijn deze schetsen gedeeld en bediscussieerd met een vertegenwoordiging vanuit de verenigingen, bondsraad, districtsbesturen en andere betrokken KNKV vrijwilligers. Om op laagdrempelige manier alle leden de mogelijkheid te bieden om mee te denken, is er een online co-creatietraject gestart. Op deze wijze heeft iedere korfbal-betrokkene de mogelijkheid gehad mee te bouwen aan het Strategisch plan 2018+.

Het resultaat is een getekend Strategisch plan 2018+.

De vier kernactiviteiten van het KNKV zijn duidelijk zichtbaar in deze tekening: het goed organiseren van competitie, wedstrijden voorzien van arbitrage, zorgdragen voor goed opgeleid kader en het ondersteunen van verenigingen op het gebied van accommodatievraagstukken.

Ondersteunend aan deze kernactiviteiten, om de ambities van het KNKV na te streven en te bereiken, zet het KNKV de komende jaren in op een vijftal speerpunten:

 • zichtbaar, trots;
 • (flexibele) korfbalvormen;
 • kwaliteit;
 • samenwerken (service);
 • innovatie.
Lees hier meer over in de toelichting op het Strategisch plan 2018+. 


Jaarplan 2018

De doelstellingen en activiteiten in het Jaarplan 2018 zijn gebaseerd op de ambities van het KNKV:

Zoveel mogelijk mensen laten genieten van korfbal, vertaald naar het thema 'Vereniging Centraal'.

Korfbal naar olympisch niveau, vertaald naar de thema's 'Blijvend de beste' en Korfbal internationaal versterken'.

Het KNKV wil samen met alle korfballers er voor zorgen dat zoveel mogelijk mensen genieten van korfbal, zowel lokaal, nationaal als internationaal, zowel als sporter, vrijwilliger of fan. 

 

Strategische cyclus

Om tijdig in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen wordt jaarlijks een Strategische cyclus doorlopen met als resultaat een geactualiseerd Strategisch plan. In dit plan staat de strategie beschreven, die de komende jaren ingezet gaat worden om de ambities te bereiken. 

Een jaarlijkse actualisering van dit Strategisch plan is van belang, omdat de prioritering en beleidskaders slechts leidend kunnen zijn, als deze actueel zijn. Nieuwe ontwikkelingen vergen tijdige bijstelling. Een jaarlijkse cyclus blijkt daarvoor, uitzonderlijke situaties daargelaten, heel geschikt.