Beleid

Een leven lang korfbal!

Korfbal is voor man en vrouw, met vrienden en vriendinnen, voor jong en oud. Iedereen doet mee! Korfbal is een veelzijdige, spannende sport die je met anderen beoefent: in een team! Binnen een samenleving waar veel gebeurt maakt korfbal het verschil. Het is goed toeven bij verenigingen waar maatschappelijke vaardigheden worden opgedaan en die gebaseerd zijn op heldere gedragscodes. Korfbal heeft zich internationaal en als topsport ontwikkeld. In meer dan 65 landen wordt er inmiddels korfbal gespeeld. Dit aantal neemt nog steeds toe. Het Nederlands team vormt de absolute wereldtop,  Het spel is snel, dynamisch, spannend en aantrekkelijk om naar te kijken, zowel langs de lijn als via de media. Korfbal heeft in Nederland de hoogste status in de sport, die van Podiumprogramma, en onze internationals hebben de A-status. Met het meerjarenbeleidsplan ‘Korfbal: iedereen doet mee!’ uit 2010-2015 werd een eerste aanzet gemaakt om verenigingen, bestuurders en werkorganisatie optimaal te laten samenwerken. Het KNKV wil de verbinding aan gaan met wijken en in dorpen, met Buitenschoolse Opvang (BSO), onderwijs en andere sporten en beweegvormen.

Missie

Zo veel mogelijk mensen – beoefenaars, supporters, vrijwilligers, sponsors – in Nederland laten genieten van korfbal en zowel innoveren als uitbouwen tot één van de tien grootste sporten in Nederland, die in sterke, ondernemende en maatschappelijk betrokken verenigingen met een informele, gezellige en levendige sfeer wordt beoefend en een toenemende nationale en internationale weerklank vindt als top- en mediasport.

Visie

De korfbalsport in Nederland wordt gekenmerkt door een aantal unieke elementen:

 • Korfbal is een teamsport met zowel mannen als vrouwen;
 • Korfbal heeft een sterke familiecultuur;
 • Korfbal heeft een sterke traditie en achtergrond in het onderwijs;
 • Veel korfbalverenigingen hebben een eigen accommodatie;
 • Korfbal wordt geassocieerd met ‘veilig’, ‘pedagogisch verantwoord’, ‘Hollandse traditie’.

Hoofddoelstellingen en kerntaken

De vier hoofddoelstellingen van het KNKV, die voortkomen uit de visie en missie, leiden tot vier kerntaken die aan de diverse hoofddoelstellingen zijn gekoppeld.

 1. De korfbalvereniging staat centraal en draagt bij aan de ontwikkeling van de participatieve samenleving, zodat het aantal leden toeneemt en de 100.000 ledengrens weer doorbroken wordt. kerntaak: Korfbalparticipatie
 2. Korfbal is een Olympische programmasport en wordt (inter)nationaal erkend als topsport. kerntaak: Topkorfbal
 3. Organiseren van competities met een sportief en eerlijk verloop. kerntaak: Competitie & Arbitrage
 4. Korfbal heeft een moderne uitstraling en is dé innovatieve sport, die korfballers, partners en fans (ver)bindt. kerntaak: Marketing, communicatie & sponsoring

Hierbij zijn enkele ondersteunende randvoorwaarden geformuleerd, waarmee het KNKV haar hoofddoelstellingen wil bereiken door het uitvoeren van de bijbehorende kerntaken en haar verenigingen optimaal wil faciliteren door:

 • Een servicegerichte werkorganisatie te bieden die gericht is op het realiseren van doelen;
 • Financieel gezond blijven;
 • Verbinden van verenigingen met de strategie;
 • Investeren in sport intelligence.

De hoofddoelstellingen, kerntaken en ondersteunende voorwaarden zijn in het Strategisch Plan 2016-2017 nader uitgewerkt en met een vooruitblik naar de periode daarop volgend, zodat ze als uitgangspunten kunnen dienen voor het Strategisch Plan 2017+.

Strategische cyclus

Om tijdig in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen wordt jaarlijks een Strategische cyclus doorlopen met als resultaat een geactualiseerd Strategisch plan. In dit plan staat de strategie beschreven, die de komende jaren ingezet gaat worden om de hoofddoelstellingen, zoals hier boven beschreven, te bereiken. 

Een jaarlijkse actualisering van dit Strategisch plan is van belang, omdat de prioritering en beleidskaders slechts leidend kunnen zijn, als deze actueel zijn. Nieuwe ontwikkelingen vergen tijdige bijstelling. Een jaarlijkse cyclus blijkt daarvoor, uitzonderlijke situaties daargelaten, heel geschikt.

Het Strategisch plan dient breed gedragen te worden. Om die reden verdient de betrokkenheid van lidverenigingen bij de totstandkoming van dit plan bijzondere aandacht.

Strategische cyclus 2017

Jaarplan

Op basis van het Strategisch plan wordt elk jaar een Jaarplan inclusief Begroting gemaakt. In het Jaarplan staan de activiteiten die uitgevoerd gaan worden om de hoofddoelstellingen uit het Strategisch plan te bereiken.

Jaarplan en Begroting 2017