Landelijke Werkgroep Arbitrage

Door de inbedding van de bestuurlijke versterking in 2012 heeft de landelijke werkgroep een rol gekregen als uitvoerende werkgroep over onderwerpen die op basis van hun aard en karakter district overschrijdend moeten worden uitgevoerd dan wel landelijk of bondsbreed moeten worden uitgevoerd. Het doel van de landelijke werkgroep arbitrage (LWA) is om zich bezig te houden met de uitvoering van het beleid rondom arbitrage als ook de uitvoering rondom aanwijzing, opleiding en kwaliteitsverbetering ondersteund door een ambtelijk secretaris.

De kerntaken van de LWA zijn: 

  • Aanspreekpunt voor alle functionarissen die actief zijn binnen de arbitrage op landelijk niveau, zoals KNKV scheidsrechters, beoordelaars en overige officials.
  • Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de individuele official.
  • Organiseren en faciliteren van bijscholingen gericht op het ‘beter maken’ van de individuele official door scholing op maat en coaching on the job.
  • Adviserende rol in het talentenherkenningstraject als het gaat om toetreding tot het landelijk niveau.
  • Bepalen van en verantwoordelijk voor de niveau indeling van de officials op landelijk niveau
  • Samenwerking onderhouden met de NKSV.

De LWA bestaat uit maximaal een vijftal functionarissen met ieder een eigen aandachtsveld(en) aangevuld met een ambtelijk secretaris vanuit het Bondsbureau. De leden van deze werkgroep worden door het Bondsbestuur benoemd.