Districtswerkgroepen Arbitrage

Door de inbedding van de bestuurlijke versterking in 2012 hebben de districtswerkgroepen een rol gekregen als uitvoerende werkgroepen, waarbij de nadruk zal liggen op de individuele scheidsrechter en de kwaliteitsverbetering. De organisatorische taken voor de ‘dagelijkse gang van zaken’ worden door het Bondsbureau uitgevoerd, waar het gaat om aanwijzing van scheidsrechters en beoordelaars, wat voorheen het overgrote deel vormde van de ‘werkzaamheden’ van de werkgroepen. Door deze verandering in de scheidsrechtersorganisatie zijn er ook een aantal andere kerntaken en daarbij behorende functies ontstaan.

De DWA (Districts Werkgroep Arbitrage) draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het door het KNKV bepaalde beleid, ondersteund door een aantal door de DWA zelf te bepalen functionarissen, die uitvoerende werkzaamheden verrichten om het bepaalde beleid op een juiste wijze invulling te geven.  

De kerntaken van de DWA zijn: 

 • Aanspreekpunt voor alle functionarissen die actief zijn binnen de arbitrage in het district, zoals KNKV scheidsrechters, beoordelaars en overige officials.
 • Bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de individuele official
 • Organiseren en faciliteren van bijscholingen gericht op het ‘beter maken’ van de individuele official door scholing op maat en coaching on the job.
 • Coördinerende rol in het talentenherkenningstraject.
 • Bepalen van en verantwoordelijk voor de niveau indeling van de officials binnen het district.
 • Adviserende rol voor de aanwijzing van officials op districtsniveau
 • Samenwerking onderhouden met de NKSV. 

De verantwoordelijkheid voor een juiste uitvoering van deze kerntaken ligt bij de DWA. Iedere DWA is daarbij op een zelfde wijze ingericht en bestaat uit een vijftal functionarissen met ieder een eigen aandachtsveld(en), te weten:

 • Voorzitter
 • Coördinator scheidsrechters en assistent-scheidsrechters
 • Coördinator beoordelaars en overige officials
 • Coördinator kwaliteitsbewaking en talentherkenning
 • Coördinator overige zaken en aanwijzingen 

Deze werkgroep dient daarnaast te worden aangevuld met een secretaris, die enkel een administratieve rol heeft. Daarnaast dient de werkgroep te worden ondersteund door een secretaris en een NKSV-vertegenwoordiger.  

De voorzitter van de districtswerkgroep scheidsrechterszaken is een in functie gekozen lid en is qualitate qua lid van de voorzitterswerkgroep scheidsrechterszaken. De leden van de districtswerkgroep scheidsrechterszaken worden door het districtsbestuur benoemd.

Bekijk hier de werkgroepen per district: